Έργα Πρασίνου / Κοπή χόρτων - Καταπολέμηση ζιζανίων


Η καταπολέμηση ζιζανίων είναι μια εργασία που πρέπει να γίνεται συστηματικά, γιατί η ύπαρξή τους στερεί από τα φυτά, νερό, θρεπτικά στοιχεία και ταυτόχρονα ζημιώνει τη γενική εικόνα ενός χώρου πρασίνου. Καλύτερα να γίνεται με φυσικά μέσα (σκάλισμα, εδαφοκάλυψη).

Σε περιπτώσεις αδιαμόρφωτων χώρων πρασίνου δημόσιων ή ιδιωτικών είναι αναγκαία η κοπή της αυτοφυούς βλάστησης (χόρτων) που αναπτύσσονται σε αυτούς. Χρήση με την προσεκτική εφαρμογή των κατάλληλων ζιζανιοκτόνων, μπορεί να γίνεται σε περιπτώσεις μεγάλων εκτάσεων πρασίνου ή πολυετών ανθεκτικών ζιζανίων.

Κοπή χόρτων σε αδιαμόρφωτους χώρους πρασίνου με χρήση χορτοκοπτικών μηχανημάτων